बंद

ग्रामीण भागात 37(1)(3) कलम लागू

प्रकाशन दिनांक : 27/12/2021

औरंगाबाददि.24 (जिमाका) – औरंगाबाद ग्रामीण भागात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी  औरंगाबाद   यांनी मुंबई  पोलिस अधिनियम 1951 च्या  37(1)  (3) कलमान्वये  जिल्ह्याच्या  ग्रामीण हद्दीत 9 जानेवारी 2022 पर्यंत  शस्त्रबंदी आणि जमावबंदी  आदेश  लागू केला आहेअसे अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांनी कळविले आहे.