बंद

खुलताबाद नगरपरिषदेच्या जागांच्या आरक्षणाच्या प्रारूपाचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्याबाबत.