बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. आस्तिक कुमार पाण्डेयजिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in024023312002338394
श्री. अरविंद लोखंडेअपर जिल्हाधिकारी02402334256
श्री. जनार्धन विधातेनिवासी उपजिल्हाधिकारीrdc[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501
श्री. प्रभोदय मुळेउपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)02402361502
श्रीमती वर्षाराणी भोसलेजिल्हा पुरवठा अधिकारी02402342196
श्री. देवेंद्र कटकेउपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)02402331211
श्रीमती अर्चना खेतमाळीसउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]aur-mh[at]gov[dot]in02402363745
श्री.उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)02402334501
श्री.उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन कृष्णाखोरे)02402334501
श्री.उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन जा.प्र.)dycollslaojp[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501

उप विभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. रामेश्वर रोडगेउप-विभागीय अधिकारी औरंगाबाद02402324100
श्री. सोहम वायाळउप-विभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्री02402488299
श्री. अरुण जऱ्हाडउप विभागीय अधिकारी वैजापूर02436222062
श्री. लतीफ पठाणमा. उप-विभागीय अधिकारी, सिल्लोड02340222172
श्री. संतोष गोरडउप विभागीय अधिकारी कन्नड02435222322
श्री. रमेश मुनलोडतहसीलदार (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण)02402334728
श्री. विजय चव्हाणअतिरिक्त अपर. तहसीलदार (छत्रपती संभाजीनगर शहरी)02402970481
श्री. सारंग चव्हाणतहसीलदार पैठण02431223051
डॉ. कृष्णा कानगुलेतहसीलदार फुलंब्री02402633667
श्री. सुनील सावंततहसीलदार वैजापूर2436222066