बंद

आय.आय.एच. टी. बरगढ (ओडीशा) येथे प्रथम सत्राकरीता प्रवेश सुरु

प्रकाशन दिनांक : 06/10/2020

औरंगाबाद, दि.05 (जिमाका):-केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था बरगढ (ओडिशा) येथे सन 2020-21 या शैक्षणिक सत्राकरीता तीन वर्षीय (सहा सत्रीय) हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरीता महाराष्ट्र राज्यातून बरगढ (ओडिशा) आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील-1 जागेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्याकरीता प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर, सोलापूर, मुंबई, औरंगाबाद यांचेमार्फत विहित नमुन्यात प्रवेश अर्ज दि. 09 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत मागविण्यात येत आहे.

प्रवेश अर्जाचा नमुना व इतर अनुषंगिक माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालय वेबसाईट http://www.dirtexmah.gov.in वर उपलब्ध आहे. तसेच सदर अर्जाचा नमूना सर्व प्रादेशिक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग यांचे कार्यालयात देखील उपलब्ध आहे, असे डॉ. माधवी खोडे चवरे, भा. प्र.से. आयुक्त वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून कळविण्यात आले आहे.