बंद

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

प्रकाशन दिनांक : 18/09/2020

औरंगाबाद, दि.18 (जिमाका) :- केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक समाजातील इ. 1 ली ते 10 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी सन 2020-21 साठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ऑनलाईन अर्ज www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरुन स्वीकारणे सुरु आहे. प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज भरणे कामी नवीन व नूतणीकरण विद्यार्थ्यांसाठी दि. 31 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत दिली आहे , असे संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कळविले आहे.

          सदर योजना पुर्णपणे केंद्र पुरस्कृत असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत दरवर्षी राबविण्यात येते.  धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधान यांनी घोषित केलेल्या 15 कलमी कार्यक्रमानुसार राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन,बौध्द शीख, पारसी व जैन या धार्मिक अल्पसंख्याक इयत्ता 1 ली ते 10 वीच्या वर्गामध्ये शिकणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्याना केंद्र शासनाव्दारे प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.

          इयत्ता 1 ली ते 10 वीच्या सर्व शासकीय/निमशासकीय/खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित व स्वयं अर्थ सहाय्यित मान्यताप्राप्त शाळांकडून शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. अर्जदार विद्यार्थी मागील वर्षी 50 टक्के पेक्षा जास्त गुणाने उतीर्ण झालेला असून फक्त इयत्ता 1 लीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणांची अट लागू राहणार नाही. तसेच पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाखांपेक्षा कमी असावे. एका कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांचा धर्म, कुटुंबाचे उत्पन्न, गुण व टक्केवारी इत्यादी माहिती अचूक भरुन धर्म, उत्पन्न, गुणपत्रक, आधारकार्ड, आधार नोंदणी पावती, विद्यार्थ्यांचा फोटो, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत इत्यादी कागदपत्रे मुख्याध्यापकांना सादर करावीत. पालकांचे वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र हे सक्षम अधिकाऱ्यांने प्रमाणित केलेले असणे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी इतर तत्सम शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. एकूण पात्र विद्यार्थ्यांपैकी 30 टक्के शिष्यवृत्ती विद्यार्थींनीसाठी राखीव आहे.

          सन 2019-20 मध्ये शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या किंवा शिष्यवृत्ती मिळालेल्या आणि यावर्षी शिष्यवृत्तीच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी सन 2020-21 करीता नुतनीकरण विद्यार्थी म्हणून अर्ज ऑनलाईन भरणे आवश्यक आहे. नवीन अथवा नूतनीकरण यापैकी एकाच प्रकारचा अर्ज विद्यार्थ्यांना भरता येईल. तसेच एका विद्यार्थ्यांने नवीन/नूतनीकरणासाठी दोनदा अर्ज भरला असेत तर असे अर्ज बाद ठरवले जातील. विद्यार्थ्यांचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेचे पाहिजे, नसेल तर पालकांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्याची माहिती अर्जात भरता येईल परंतु हे बँक खाते क्रमांक फक्त 2 पाल्यांसाठीच वापरता येईल. इयत्ता 1 ली 10 वी मधील विद्यार्थ्यांचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टल www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर भरण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची राहील. तसेच हे अर्ज भरण्याची सोय www.minorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे. अर्ज भरताना भ्रमणध्वनी क्रमांक लिहिणे आवश्यक आहे. हा क्रमांक पालकांचा असेल तर तो 2 पाल्यांसाठीच वापरता येईल, असे प्रसिध्दी पत्रात  नमूद केलेले आहे.